logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
minus Konkursy PAI
   plus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2015
   plus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2014
   minus Komisja Konkursowa PAI
      minus Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2015
      minus Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2014
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 

do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2014r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy zwanych „kandydatami”, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Aktywizacja i Integracja z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które będą brały udział w ww. konkursie.
2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 237 ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
4. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej. Decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów na załączonym formularzu.
6. Wyboru jednego członka do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.
7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.
8. Celem pracy Komisji Konkursowej:
a) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
b) przygotowanie stosownej dokumentacji.
Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji / podmiotu zgłaszającego) należy składać (osobiście lub listownie) w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu
ul. Laskowa 4a,
05 – 600 Grójec
pok. 209 w terminie nie krótszym niż 14 dni od ukazania się ogłoszenia
tj.  do 18 sierpnia 2014r. do godz. 15:00

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
9. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę i godzinę wpływu zgłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.
10. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej w Powiatowym Urzędzie Pracy upływa dnia 18 sierpnia 2014r.

 

Ogłoszenie o naborze wersja pdf

Formularz zgłoszenia kandydata wersja doc

Formularz zgłoszenia kandydata wersja pdf

 

 

 

Ilość odwiedzin: 496
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2014
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04 10:44:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-04 10:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 13:52:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner