logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
minus Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Sprawozdania finansowe
minus Sprawozdanie finansowe za 2018r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2019r.
minus Sprawozdanie finansowe za 2020r.
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
minus Konkursy PAI
   plus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2015
   plus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2014
   plus Komisja Konkursowa PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Program Aktywizacja i Integracja > Konkursy PAI

Spis dokumentów:
1. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2015
2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2014
3. Komisja Konkursowa PAI

                               Załącznik do Uchwały nr 21/2015

                               z dnia 29.04.2015 r.

 

 

                                            Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

                                         na realizację zadań publicznych w 2015 r.

 

Na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
 i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr IV/21/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2019” oraz Uchwały Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grójcu Nr 6/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zaopiniowania celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

 

                                                                            Ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej                              bezrobotnych w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej „podmiotami” prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


§ 1

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

 

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia na podstawie art. 11 ust. 1, pkt. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

2. Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości: 22 400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych ) przy uwzględnieniu że stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą nie przekracza 70 zł.

3. Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższa tabela.

 

1. Nazwa zadania konkursowego: „Realizacja działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy  w  Grójcu 2015 r.

2. Forma realizacji zadania: powierzenie

3. Opis zadania:

Organizacja i przeprowadzenie działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących na terenie  gmin powiatu grójeckiego objętych programem PAI na 2015r.:

 1. Gmina i Miasto Grójec
 2. Miasto i Gmina Nowe Miasto nad Pilicą
 3. Gmina Warka
 4. Gmina Goszczyn
 5. Gmina Chynów
 6. Gmina Jasieniec

Cel zadania:

Celem głównym PAI jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których PUP w Grójcu ustalił profil pomocy III poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia służącego wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Celem integracji społecznej jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu zawodowym i społecznym, przełamywanie wewnętrznych barier, wzmacnianie motywacji, aktywizacja uczestników, włączanie ich w proces rozwiązywania problemów, wymiana doświadczeń, rozwijanie samodzielności w działaniu i podejmowaniu decyzji, współdziałanie w zespole.

 

Odbiorcy zadania:

Osoby bezrobotne (w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy), dla których został ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji zawodowej, życiowej, są nieaktywne zawodowo i oddalone od rynku pracy i własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, zagrożone wykluczeniem społecznym. Zamawiający przed rozpoczęciem działania wskaże Oferentowi uczestników integracji społecznej  poprzez wydanie każdemu z nich skierowania na podstawowy okres integracji społecznej.

 

Liczba uczestników:

W programie zostaną  utworzone 3 grupy (po 10 osób w każdej grupie) i 2 grupy (po 5 osób w każdej grupie) uwzględnieniem miejsca zamieszkania uczestników:

1 grupa w Gminie Jasieniec

1 grupa w Gminie i Mieście Warka

2 grupy w Gminie i Mieście Grójec

1 grupa w Gminie i Mieście Nowe Miasto n. Pilicą

 

Zajęcia dla uczestników mają odbywać na terenie w/w gmin.

 

Harmonogram:

Działania z zakresu integracji społecznej organizowane będą w okresie od 15.06.2015r. do  15.08.2015r:

 

W programie  tygodniowy wymiar czasu zajęć z zakresu integracji społecznej dla każdej z grup wynosi 10 godzin.

 

Równolegle z odbywaniem zajęć z integracji społecznej uczestnicy biorą udział w pracach społecznie użytecznych, które organizowane są w wymiarze 40 godzin w miesiącu, po 10 godzin w każdym tygodniu.

Oferent na potrzeby prawidłowego rozliczenia godzin dla każdego uczestnika ustali indywidualny harmonogram oraz stworzy indywidualną listę uczestnictwa uwzględniając ich równoległy udział w pracach społecznie użytecznych.

Podstawowy okres realizacji integracji społecznej trwać będzie 2 miesiące, 10 godzin tygodniowo na jednego uczestnika, łącznie 80 godzin w ciągu zaplanowanych 2 miesięcy.

 

 

Działania:

W zakresie realizacji działań z integracji społecznej w PAI zaplanowano następujące działania, efekty i mierniki ich realizacji:

 • Grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich – 6 godzin w tygodniu. Tematy grupowego poradnictwa specjalistycznego w formie zajęć warsztatowych:

- trening kompetencji trenerskich,

- automotywacja,

- budowanie pewności siebie,

- przygotowanie do spotkania z pracodawcą, autoprezentacja,

- formalne aspekty zatrudnienia, rodzaje umów,

- utrzymanie zatrudnienia – aspekty praktyczne, budowanie  relacji w miejscu pracy,

- zarządzanie sobą w czasie,

- finanse – planowanie budżetu,

- radzenie sobie ze stresem,

- profilaktyka zdrowia.

 • Grupy wsparcia – 4 godziny w tygodniu. Poruszana tematyka będzie definiowana przez uczestników przy moderacji osoby prowadzącej grupę. Moderator może kierunkować dyskusję w obszary trudności w budowaniu dobrych relacji społecznych,  relacji z pracodawcami, wsparcia w podejmowaniu ustawicznego wysiłku na rzecz zmiany sytuacji życiowej itp. 

 

Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut. Zajęcia odbywają się tylko w dni robocze.

 

Przewidywane efekty:

Przewidywanym efektem działań integracji społecznej i zawodowej będzie aktywna postawa bezrobotnych w życiu zawodowym i społecznym, poprzez integrację i reintegrację osób bezrobotnych uczestniczących w PAI.

Rezultaty:

 • ukończenie PAI przez co najmniej 50% uczestników,
 • wzrost umiejętności i kompetencji społecznych u co najmniej 35% uczestników,
 • wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie poruszania się na rynku pracy u co najmniej 50% uczestników.

Mierniki:

 • liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły udział w PAI,
 • liczba osób bezrobotnych, które zakończyły udział w PAI,
 • liczba osób bezrobotnych, które zadeklarują wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,
 • liczba osób bezrobotnych, które zadeklarują wzrost poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie poruszania się na rynku pracy,
 • liczba osób bezrobotnych, które rozpoczną udział w pracach społecznie użytecznych,
 • liczba osób bezrobotnych, które zakończą udział w pracach społecznie użytecznych.

Elementy organizacyjne realizacji zadania:

 1. Oferent zobowiązany jest do sporządzenia listy obecności uczestników i zebrania na nich podpisów uczestników. Przedmiotowe listy będą przekazywane zamawiającemu po każdym miesiącu realizacji zadania w terminie 3 dni roboczych.
 2. Oferent sporządzi ankietę uwzględniającą zaplanowane mierniki i efekty realizacji działań. Oferent przeprowadzi z uczestnikami przed i po realizacji zajęć integracji społecznej ww. ankiety ewaluacyjne. Przedmiotowe ankiety będą przekazane zamawiającemu po zakończeniu podstawowego okresu realizacji integracji społecznej, w ostatnim dniu odbywania zajęć z zakresu integracji społecznej.
 3. Oferent wystawi pisemną opinię na temat każdego uczestnika z realizacji  zajęć z zakresu integracji społecznej i przekaże ją zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu podstawowego okresu realizacji integracji społecznej.
 4. Oferent ma obowiązek niezwłocznie (najpóźniej w następnym dniu roboczym) zawiadomić zamawiającego o każdej nieobecności uczestnika na zajęciach z zakresu integracji społecznej.

 

4. Termin realizacji zadania:  15.06.2015r. -  15.08.2015r.

5. Miejsce realizacji zadania: Gmina i Miasto Grójec , Gmina i Miasto Warka,  Gmina i Miasto Nowe Miasto n. Pilicą, Gmina Jasieniec

6. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert na zadanie: Realizacja działań z zakresu integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, w 2015r. , każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

 

§ 2

Zasady przyznawania dotacji

 

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

 

2. O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie występujący dalej jako oferenci, przy czym oferenci muszą być podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Warunkiem ubiegania się o udzielanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

4. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.

 

5. Możliwe jest uzupełnienie braków formalnych oferty.

 

6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

 

7. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego finansowania.

8.  Uwaga! Wynagrodzenie dla wybranego oferenta musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera i ma charakter dotacyjny (przy uwzględnieniu że stawka godzinowa pracy trenera z 10-osobową grupą nie przekracza 70 zł). W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu  nie ma możliwości - oprócz dotacji przekazywanej wybranemu oferentowi - poniesienia wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych, cateringu czy transportu uczestników programu. Jednakże wybrany oferent może w ramach otrzymanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, ponosić koszty związane z organizacją tychże zajęć.

W przypadku, gdy grupa bezrobotnych planowana do objęcia warsztatami jest mniejsza niż 10 osób, wysokość stawki określa się proporcjonalnie.

 

§ 3

Warunki realizacji zadania publicznego

 

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

 

2. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy - powierzenia, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Nie dopuszcza się pobierania opłat od uczestników zadania.

 

4. Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed

    dniem podpisania umowy.

 

5. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 4

Składanie ofert

 

 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2015r., do godz. 15.15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w  Grójcu ,  ul. Laskowa 4a punkt informacyjny  (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu ul. Laskowa 4a 05-600 Grójec, (liczy się data wpływu do Urzędu). Ww. termin jest terminem zakończenia składania ofert.

 

 1.  Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem:

 

 Nazwa i adres oferenta,

 

                                                               Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu

                ul. Laskowa 4a

                                                              05-600 Grójec

 

 „Oferta na realizację działań w zakresie integracji społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w 2015 r.”

 

3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

 

4. Przed złożeniem oferty stosowne wyjaśnienia, dotyczące zadań konkursowych udziela Magdalena Kuś Za-ca Dyrektora Urzędu nr telefonu 48 664 80 33   od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

 

§ 5

Wymagana dokumentacja

 

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym i potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do dokonywania tej czynności;

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

4) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

5) aktualny statut organizacji (z uwzględnionymi aktualizacjami zatwierdzonymi przez sąd rejonowy) – należy złożyć nie później niż w dniu złożenia oferty konkursowej. Organizacje pozarządowe podlegające rejestracji w sądzie dołączają kserokopię statutu, na którym znajdują się pieczęcie sądu.

6) oświadczenia Oferentów (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia):

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć inne rekomendacje i opinie.

3. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1.

4. Oferent zobowiązany jest w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy,

2) potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

3) oświadczenia o statusie oferenta jako podatnika podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów, o którym mowa w ust. 4, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

6. Realizacja działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych będzie się odbywać na podstawie umowy, która określi w szczególności:

1) liczbę bezrobotnych;

2) zakres działań i okres ich realizacji;

3) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty;

4) kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej;

5) zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec bezrobotnych;

6) sposób kontroli i zakres monitorowania.

 

 

§ 6

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie oferty, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa na Indywidualnej Karcie Oceny Oferty, której wzór wraz ze wskazaniem maksymalnych progów punktowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia

3. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa ds. oceny ofert. Wzór protokołu komisji konkursowej do opiniowania ofert stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

4. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu w formie protokołu komisji konkursowej, zawierającego wypełnione Indywidualne Karty Oceny Oferty.

5. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu .

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż do 20 dni od terminu zakończenia składania ofert.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej PUP w Grójcu oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Grójcu.

8. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane Oferentom.

 

§ 7

Informacja o zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

W roku poprzednim Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu realizował Program PAI, ogólna kwota dofinansowania w ramach programu to 76.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanej organizacji pozarządowej realizującej zadanie w zakresie integracji społecznej wynosiła 44.800,00 zł.

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu nie realizował żadnych zadań publicznych tego samego rodzaju.

§ 8

Dodatkowe informacje

 

1. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie termin związania złożoną ofertą. Termin ten nie może być krótszy niż 60 dni od terminu zakończenia składania ofert. Wskazanie krótszego terminu związania złożoną ofertą będzie oznaczać niespełnienie przez ofertę wymogów formalnych i oferta taka nie będzie podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

2. Zwraca się uwagę oferentom, że oferta realizacji zadania publicznego w świetle art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera w szczególności szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten ma być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona według wzoru przewidzianego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6.poz.25).

 

Grójec, dnia 29 kwietnia 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 –Karta oferty

Załącznik nr 5 – Indywidualna Karta Oceny Oferty

Załącznik nr 6 – Protokół Komisji Konkursowej.

 

 

Ilość odwiedzin: 4283
Nazwa dokumentu: Konkursy PAI
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-04 10:04:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-04 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 13:53:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner