logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
minus Konkursy PAI
   plus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2015
   minus Ogłoszenie Zarządu Powiatu Grójeckiego 2014
      minus Informacja dotycząca unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014r.
      minus Ponowienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2014r.
      minus Informacja o zmianach
      minus Informacja o wyborze oferty
   plus Komisja Konkursowa PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄD POWIATU GRÓJECKIEGO

na podstawie art. 62a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 20013r. poz. 647 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego Nr XXXV/209/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Grójeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ” oraz Uchwały Nr 9/2014 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania celowości realizacji programu Aktywizacja i Integracja (PAI)

Ogłasza

 otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są realizowane w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi dalej „podmiotami” prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Podstawę finansową ogłoszenia niniejszego konkursu stanowi pismo z dnia 24.06.2014r. DF-I-4021-7-5-AŁ/14 o przyznaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz projekt Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) na rok 2014 oraz Uchwała Powiatowej Rady Zatrudnienia.

RODZAJ ZADANIA oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację.

Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób pozostających bez pracy służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym wdrażana w ramach PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA osób bezrobotnych realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu


Przewidywana kwota  środków publicznych  na powyższe zadanie w 2014 roku wynosi: 76 000, 00 zł (koszt prac społecznie – użytecznych 31 200,00 zł, koszt integracji 44 800,00 zł).
Termin realizacji – dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
ZAKRES ZADANIA
Program Aktywizacja i Integracja, jest realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program ma na celu:
- zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
- podwyższanie jakości życia osób bezrobotnych,
- przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej.
Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym.  Realizacja powyższych działań wymagać będzie poradnictwa grupowego, poradnictwa specjalistycznego, zorganizowania warsztatów trenerskich i grup wsparcia w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.
Kwota wydatków przeznaczonych z Funduszu Pracy na finansowanie działań jest ustalana z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10 – osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 70 zł. W przypadku mniejszych grup stawka godzinowa trenera zostanie ustalona proporcjonalnie.
W programie przewidziano łącznie 80 osób bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu, dla których ustalono III profil pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Zajęcia mają być prowadzone w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Dla każdej grupy przewidziano 80 godzin szkoleniowych


Szkolenie ma na celu:
- rozwinięcie i wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej uczestników,
- podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym oraz przywrócenie osób wykluczonych do uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym,
- pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i podniesieniu samooceny każdego uczestnika.
Szkolenie powinno obejmować następujące bloki tematyczne:
- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA (komunikacja pisemna, komunikacja werbalna i niewerbalna, relacje i współdziałanie w zespole)
- SAMOOCENA (automotywacja, wzmocnienie skuteczności działania, zwiększenie samoświadomości),
- ODPOWIEDZIALNOŚĆ (kontrola nad pełnionymi rolami społecznymi, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji oraz odpowiedzialność za ich wykonanie).
Docelowa grupa uczestników programu: długotrwałe pozostawanie bez pracy, posiadanie dysfunkcji i deficytów wpływających na obniżenie szans na rynku pracy, m.in. brak kwalifikacji, odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, uzależnienia, wyuczona bezradność, bierność i roszczeniowa postawa.
Organizacja zajęć w programie.
1. Ilość godzin.
Wymagana minimalna ilość godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika:
      - 80 godzin
o Intensywność szkolenia: maksymalnie 5 godzin zegarowych dziennie, przy czym godzina zegarowa kursu trwa 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne 45 min oraz przerwę 15 minut, długość przerw może być ustalona w sposób elastyczny, np. mogą być łączone lub rozbijane na krótsze jednostki z harmonogramem zajęć.
o Przeciętna liczba godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika w ciągu tygodnia nie może wynosić mniej niż 10 godzin zegarowych.
2. Termin szkolenia:
Termin realizacji szkolenia  w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.
3. Miejsce szkolenia:
na terenie poszczególnych miast i gmin powiatu grójeckiego ( m. Grójec – 2 grupy po 10 osób, Warka -1 grupa 10 osób , Mogielnica -1 grupa 10 osób , Nowe Miasto – 1 grupa 5osób, gm. Błędów -1 grupa 5 os., Belsk Duży -1 grupa 5 osób, Goszczyn -1 grupa 5 os., Chynów -1 grupa 5 osób, Jasieniec – 1 grupa 10 osób, Pniewy -1 grupa 5 osób.)

4. Szkolenie będzie prowadzone przez podmiot posiadający zgodne z obowiązującymi przepisami:
- wyposażenie dydaktyczne,           
- warunki lokalowe - sala wykładowa o standardzie sali konferencyjnej,
- uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
5. Zajęcia będą prowadzone przez imiennie wskazanych wykładowców i instruktorów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu spełniających wymogi przewidziane  w odrębnych przepisach.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
- każdemu uczestnikowi materiały szkoleniowe zgodne z tematyką zajęć ( bindowane w formie trwałego skryptu ), długopis, notes i harmonogram szkolenia,
- uczestnikom, podczas zajęć zimne i ciepłe napoje (kawa, herbata, woda).
 
W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy nie realizował ww. zadań. Realizacja tego zadania w 2014r. wynika ze zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

I. Zasady przyznawania dotacji:

1. O środki na realizację zadania mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym zgodnie z przepisami o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (do oferty należy dołączyć statut)

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Realizacja zadania będzie odbywać się w trybie powierzenia realizacji zadań publicznych w rozumieniu art. 11 ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie

4. Dotacja zostanie przyznana po podpisaniu umowy z wyłonionym podmiotem w terminach określonych w umowie.

5. Umowę wraz z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji) po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Grójcu.
6.   Warunkiem zawarcia umowy jest:
a) złożenie oświadczenia o zgodności danych zawartych w KRS ze stanem faktycznym
i prawnym istniejącym w dniu zawarcia umowy,
b) złożenie kserokopii dokumentów potwierdzających kompetencje osób realizujących zadanie.
7. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach programu – koszty kwalifikowane
w tym, w szczególności:
a) zakup materiałów papierniczych niezbędnych do bezpośredniej realizacji zadania,
b) najem pomieszczeń do realizacji zadania,
c) bezpośrednie koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia,
d) wynagrodzenie trenera.

II. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadania będą realizowane 2 miesiące.
Okres realizacji zadania – dzień podpisania umowy jest dniem rozpoczęcia  realizacji programu.
2. Z przyznanej dotacji nie będą realizowane zobowiązania finansowe zaciągnięte przed dniem podpisania umowy.
3. Podstawą realizacji zadań jest umowa określająca rodzaj, czas i miejsce realizacji zadań.
4. Podmiot, który zawrze umowę na realizację zadań, zobowiązany jest je wykonać rzetelnie i na zasadach zawartych w umowie i jej załącznikach.
5. Zadania będą realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 
III. Wymogi formalne oferty:
1. Ofertę należy sporządzić  wyłącznie na wzorze oferty określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
2. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru (odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty) - potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących w tym dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu podmiotu (ów),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających  kompetencje osób realizujących zadanie.
4. Złożone oferty muszą być wypełnione w sposób przejrzysty, czytelny w języku polskim, podpisany przez osoby upoważnione (wymagane są podpisy osób uprawnionych do reprezentacji).
5. Złożone oferty muszą być kompletne i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
6. Załączane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność  z oryginałem”  oraz  datą  i  podpisem osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
7. Oferenci winni upewnić się, że oferty są kompletne (zawierają wszystkie wymagane załączniki) oraz zostały podpisane wraz z załącznikami przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega wpisowi.
Złożone oferty powinny być zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

IV. Termin składania ofert.
1. Ofertę należy składać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu
ul. Laskowa 4a 05-600 Grójec

pok.209 w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia tj. do 15 września 2014r. do godz. 9:00
2. Oferta musi być dostarczona listem poleconym, osobiście lub pocztą kurierską. W przypadku przesłania pocztą oferta powinna dotrzeć do adresata do upływu terminu składania ofert
 tj. 15 września 2014r. godz. 9.00 decyduje data i godzina  doręczenia. W przypadku składania oferty osobiście oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą jej przyjęcia.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu  pokój 210 w dniu 15 września 2014r. o godz. 9:30.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:
                Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
                ul. Laskowa 4a
                05-600 Grójec

                Pokój 209 I piętro – Sekretariat
                Na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta konkursowa na realizację zadań publicznych w 2014r. z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej  osób bezrobotnych, które są realizowane w  PROGRAMIE AKTYWIZACJA I INTEGRACJA”
oraz nazwę i adres oferenta.
5. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Za kompletność wniosku odpowiada wnioskodawca.

   V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wszystkie oferty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Grójeckiego zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2. Złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową w skład której wejdzie pracownik merytoryczny Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert w zakresie możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot oraz przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego. Lista rankingowa zostanie przedłożona do ostatecznej akceptacji Dyrektorowi.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUP w Grójcu  w terminie do dnia 23.09. 2014r.
5. Od decyzji podjętej w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.
6. Ocenie formalnej będą podlegały oferty, które zostaną złożone:
1) przez uprawniony podmiot,
2) na obowiązujących drukach,
3) wypełnione czytelnie i kompletnie,
4) terminowo,
5) zgodnie z opisem zadań,
6) zgodnie z terminem realizacji i mieszczące się w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu,
7) z podpisem przez upoważnione osoby i posiadające wymagane załączniki.
Ocena spełnienia warunków formalnych udziału  w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych w ofercie przez podmiot dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”.
7. Po dokonaniu oceny formalnej oferty będą podlegały ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

Lp.                  Kryterium                                                                        Punkty
1.  Zaplecze techniczne, gwarantujące prawidłową realizację
    zadań                                                                                                   0-10
2. Zawartość merytoryczna oferty                                                                 0-10
    Maksymalna liczba punktów a)                                                              20


        b) Ocena merytoryczna zadań:

Lp.                 Kryterium                                                                                Punkty
1.   Zgodność tematyczna z prowadzoną działalnością statutową                         0-5
2.   Oferta aktywizuje osoby bezrobotne                                                         0-5
3.   Kwalifikacje i uprawnienia osób realizujących zadania                                     0-5
      Maksymalna liczba punktów b)                                                                  15

       c) Ocena budżetu zadań:

Lp.                Kryterium                                                                                Punkty
1.   Ocena rzetelności podstawowej kalkulacji w stosunku do
      zamierzonych zadań                                                                               0-10
                                                                                                                            
2.    Koszt realizacji zadań w przeliczeniu na 1 osobę pod kątem
      rodzajów kosztów                                                                                    0-10
                                                                                                                            
       Maksymalna liczba punktów c)                                                                  20


      d) Ocena zrealizowanych przez podmiot zadań publicznych (np.: rekomendacje itp.):

Lp.              Kryterium                                                                            Punkty
1.    Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań                             0-5
2.    Rzetelność i terminowość wykonywania zadań zleconych,
       terminowe rozliczenie się z dotacji                                                         0-5

       Maksymalna liczba punktów d)                                                                 10


8. Maksymalna ilość punktów a) + b) + c) + d) = 65× ilość osób w komisji konkursowej
9. Oferta zostaje odrzucona w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych.
10. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
11. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane wnioskodawcy.
12. Konkurs zostanie  rozstrzygnięty do dnia 23.09 2014 roku.
13. Dodatkowych informacji udziela: Pani Magdalena Kuś, pok. 209  tel. 48 664 80 33.

 

 

Ilość odwiedzin: 715
Nazwa dokumentu: Ponowienie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2014r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-08-25 14:55:00
Data udostępnienia informacji: 2014-08-25 14:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-26 10:14:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner