logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi
   minus Ogłoszenia o przetargach 2010
   minus Ogłoszenie o wyniku przetargu 2010r.
   plus Ogłoszenia o przetargach 2013
   minus Ogłoszenie o przetargach w 2016r.
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UWAGA

W DNIU 24.02.2016r. uległa zmianie treść SIWZ (sprostowanie daty w cz. VIII pkt 3 oraz cz. IX pkt 1 ust. 1 i pkt 3) oraz treść umowy, tj. załącznika nr 7 do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.02.2016r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu , ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec, woj. mazowieckie, tel. 48 664 80 30, faks 48 664 80 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pupgrojec.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia i budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bezpośrednia ochrona budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu przy ul. Laskowej 4a, łącznie z mieniem znajdującym się w tym obiekcie jak i poza nim, na terenie stanowiącym własność Urzędu przed przedostaniem się na jego teren osób nieupoważnionych, w godzinach od 15.00 do godziny 8.00 rano dnia następnego, a także całodobowo w dni wolne od pracy oraz w niedziele i święta, w okresie od dnia 01.04.2016 r. do dnia 31.03.2019r. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 209 000 euro. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.30.00-5, 79.71.50.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (w zakresie wskazanym w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, Dz. U. z 2014 r, poz. 1099 ze zm.). Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymieniony warunek Wykonawca spełnił.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że wyżej wymieniony warunek Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • w sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego

                            miejsce zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty

                          dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie

                          wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

                          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

                          składania ofert.

 

 • III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 1. cena – 95 %
 2. czas reakcji grupy interwencyjnej – 5 %

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupgrojec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213): Powiatowy Urząd Pracy ul. Laskowa 4a, 05-600 Grójec.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargach w 2016r.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-02-24 08:09:13
Data udostępnienia informacji: 2016-02-24 08:09:13
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-01 14:58:07

Wersja do wydruku...

corner   corner