logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowego Urzędu Pracy
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Podstawy prawne funkcjonowania Urzędu
plus Sprawozdania z działalności Urzędu
 Oferty pracy
minus Lokalne oferty pracy
minus Oferty pracy w kraju
minus Oferty pracy zagranicą
 Program Aktywizacja i Integracja
plus Konkursy PAI
 Aktualności
minus Stawki, kwoty i wskaźniki
plus Przepisy prawne
plus Informacje Urzędu
plus Oferty pracy w PUP Grójec
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi
plus Inne formy zamówień publicznych
 Europejski Fundusz Społeczny
minus Projekty EFS
 Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
minus Porządek posiedzeń
 Inne
plus Analizy efektywności i skuteczności szkoleń
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
 (stan prawny na dzień 1 września 2014r.)
 
 

I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych]

1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od 01.01.2010r.:

podstawowy(100%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


831,10x
652,60

obniżony (80%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku


664,90
522,10

podwyższony (120%)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

Uwaga zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed 01.01.2010 r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji 666,60 zł – obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2014 r. M.P. 2014 poz. 367)

997,40
783,20

2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania:

szkolenia - 120 % zasiłku

997,40

przygotowania zawodowego dorosłych - 120 % zasiłku

997,40

stażu - 120 % zasiłku

997,40

kontynuowania nauki - 100% zasiłku

831,10

studiów podyplomowych - 20% zasiłku

166,30

Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu

479,40

Premia za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

1513,50

3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) – dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed 01.01.2010r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów

415,60

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych

415,60

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

min. 8,10/godz.

Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2013 r. o 3,7% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2012 r. w stosunku do 2011 r.
Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łącznej wysokości - ok. 28,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach:

1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne)

- w pełnym wymiarze czasu pracy (831,10 + 149,60*)

980,70

- w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.680,00 + 302,40*)

Uwaga: do zawartych przed 01.01.2010r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania.

1.982,40

2. robót publicznych

- refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - (1.869,98 + 336,60*),

2.206,58

- refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.739,97 + 673,19*)

4.413,16

3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne

- za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia)

5.040,00

4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia)

max 4,86/za godz.

*/ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia.

III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia, ryczałt z tytułu kosztów przejazdu - z Funduszu Pracy.

1.Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.439,82

b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

14.959,88

c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia)

11.219,91

2.Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia)

22.439,82

3.Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia)

14.959,88

4.Ryczałt z tytułu kosztów przejazdu (art. 66 l ustawy)

max 605,40

Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu).

IV. Wynagrodzenia i składki.

1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od 1.01.2014r.)

1.680,00xxx

2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kw.2014 r. (obowiązuje od 1.09.2014r.)

3.739,97xxxx

3. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od 1.12.1999r.)

2,45%

4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (od 1.01.2006 r)

0,10%

5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od 1.01.2008 r)

9,00%

x przyznany od 01.01.2010 r. zasiłek dla bezrobotnych wynosił przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5%, od 1 czerwca 2011 r. o 2,6%, a od 1 czerwca 2012 r. o 4.3%, w 2013 r. o 3,7 %. Od 27 maja 2014 r. (tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 14 marca 2014 r.) zasiłek wynosił 823,60 zł i 646,70 zł.

Od 1 czerwca 2014 r. zwaloryzowany o 0,9% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (komunikat Prezesa GUS – M.P. 2014 poz.94)

xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792);
xxx od 1.01.2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1.680 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. 2013, poz. 1074);
xxxx przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2014 r. wynosi 3.739,97 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 sierpnia 2014 r., M.P. 2014 poz. ).

Nazwa dokumentu: Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-07 10:41:21
Data udostępnienia informacji: 2005-10-07 10:41:21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-08 13:40:59

Wersja do wydruku...

corner   corner